1.kyu

Kihon Renshu

Kaikki aikaisemmat tekniikat

Zenshin Kotai

16. Maegeri, yokogeri, ushirogeri
19. Gyakuzuki, yokogeri, renzokuzuki

Ippon Kumite

14. Ryote kakeuke, ude gatame
16. Kakeuke, maegeri, hijiuchi
19. Ageuke (hirate), chudanzuki

Kata

Naihanchi Shodan
Pinan Shodan
Passai Bunkai