2.kyu

Kihon Renshu

Kaikki aikaisemmat tekniikat

Zenshin Kotai

12. Ashibarai
24. Mikazukigeri, yokogeri

Ippon Kumite

5. Ryoteuke (soto), chudanzuki
17. Shutouke, udeosae, uraken

Kata

Passai
Wansu Bunkai