3.kyu

Kihon Renshu

Kaikki aikaisemmat tekniikat

Zenshin Kotai

13. Maegeri, renzokuzuki
18. Maegeri, yokogeri, ushirogeri

Ippon Kumite

4. Jodanuke, hijiuchi, mawashi hijiuchi
14. Jujiuke, hizauchi

Kata

Wanshu
Ananku Bunkai