4.kyu

Kihon Renshu

30. Yonkaiuchi
34. Ukekokegi

Zenshin Kotai

9. Jodanuke, chudanuke, uraken, gedanbarai, chudanzuki
23. Shutouke, nekoashidachi

Ippon Kumite

7. Nagashiuke, hijikogeki
18. Shutouke, hijiuchi

Jiyu ippon kumite, Jiyu kumite

Kata

Ananku
Seisan Bunkai