5.kyu

Kihon Renshu

25. Ushirogeri
26. Hasamiuchi
32. Shutouke

Zenshin Kotai

11. Chudanuke, uraken
20. Maegeri, kakeuke

Ippon Kumite

9. Nagashiuke, mawashigeri
12. Ryoteuchiuke, hijiuchi
23. Chudan sotouke, chudanzuki

Kata

Seisan
Fukyugata Ni Bunkai