7.kyu

Kihon Renshu

10. Renzoku chudanzuki
17. Ushirozuki
21. Yokouraken
28. Ashisukui
29. Ashibarai

Zenshin Kotai

6. Migi jodanzuki, hidari chudanzuki
7. Hidari jodanzuki, migi chudanzuki
15. Fumikomi yokogeri

Ippon kumite

1. Nagashiuke, hirateuchi, chudanzuki
21. Chudanuke, chudanzuki

Kata

Fukyugata Ichi