8.kyu

Kihon Renshu

14. Shutouchi
20. Yokogeri
22. Gedanbarai, chudanzuki
23. Yokozuki

Zenshin Kotai

3. Jodanuke, chudanzuki
4. Chudanuke, chudanzuki
5. Gedanbarai, chudanzuki
14. Oizuki
22. Nekoashidachi

Ippon Kumite

2. Jodanuke, chudanuke
22. Gedanbarai, chudanzuki