9.kyu

Kihon Renshu

9.   Shomenzuki
13. Maegeri
15. Gyakuzuki
16. Jodanuke
18. Chudanuchiotoshi
31. Chudanuke
33. Gedanzuki

Zenshin Kotai

1. Shikodachi
2. Zenkutsudachi